امور مالي از ناظر سازماني تحت نظارت معاونت مالي و اداري مي باشد و مسؤوليت تعيين خط مشي هاي مالي ، تنظيم بودجه ، ثبت فعاليتهاي انجام شده در دفاتر روزنامه كت و معين بر اساس ضوابط قانوني و نظامهاي مالي تدوين شده
 • حمید نظری
 • 1396/12/13
 • 0
 • 178

امور مالي از ناظر سازماني تحت نظارت معاونت مالي و اداري مي باشد و مسؤوليت تعيين خط مشي هاي مالي ، تنظيم بودجه ، ثبت فعاليتهاي انجام شده در دفاتر روزنامه كت و معين بر اساس ضوابط قانوني و نظامهاي مالي تدوين شده ، تهيه ترازهاي آزمايشي مربوطه و انجام كنترلهاي مالي همچنين تهيه گزارشات مديريت و محاسبه قيمت تمام شده توليدات و تهيه صورتهاي مالي ساليانه شركت را دارا مي باشد . جهت نيل به اهداف فوق معاونت مالي و اداري با دو بخش حسابداري مالي و حسابداري صنعتي فعاليتهاي خود را بشرح زير انجام مي دهند .

اهم وظايف حسابداري مالي ثبت و نگهداري حسابها و ثبت دفاترقانوني:

 • صدور بخشي از اسناد حسابداري ،
 • تهيه تر از آزمايشي از حسابهاي كل و معين ،
 • اخذ ليست هاي تنظيم شده حقوق و دستمزد توسط كامپيوتر و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان از طريق بانك يا صندوق ،
 • انجام امور مربوط به دريافت و پرداخت شركت ،
 • نگهداري تنخواه كرد اين امور مالي ،
 • ارتباط با بانكها و تهيه صورت مغايرت بانكي همچنين همكاري كامل در بستن حسابهاي پايان سال مالي ،
 • و اداره هاي به اين سيستم شامل اسناد و مدارك مربوط به كليه خريدهاي مواد و قطعات و لوازم خريد خدمات و انجام هزينه هاي و اخذ وجوه مربوط به سفارشات مي باشد .

اهم وظايف حسابداري صنعتي شامل تعيين قيمت تمام شده محصولات شركت و بستن حساب سفارشات ،

 • صدور اسناد حسابداري در رابطه با محاسبات قيمت تمام شده موجودي هاي انبار و گردش موجوديهاي انبار ،
 • نگهداري كارتهاي مربوط به اموال شركت ،
 • نظارت بر پلاك كوبي و محاسبه استهلاك سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنين اداره امور انبار گرداني پايان سال مالي و كنترل موجوديهاي انبار ـ
 • موجوديهاي در جريان ساخت و محصول و تهيه و تنظيم گردش موجوديها جهت بستن حسابها و تنظيم گزارشات مقطعي مورد نياز جهت انجام وظايف محوله به حسابداري صنعتي اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز واحد حسابداري ثنعتي شامل اطلاعات فني و توليدي ،
 • گردش مواد و توليدات ،
 • برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهاي آزمايشي و نسخه اي از رسيدها و حواله هاي انبار از ساير واحدهاي امور مالي و عملياتي شركت جهت اين واحد ارسال ميگردد ،
 • حسابداري صنعتي پس از بررسي و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداري بر اساس اسناد و مدارك نموده و اسناد مذكور را به حسابداري مالي جهت ثبت در دفاتر ارسال مي نمايد .

سازمان و سيستم حسابداري صنعتي

سازمان :

وظيفه اصلي حسابداري صنعتي ، تعيين قيمت تمام شده ، سفارش و كنترل موجوديهاي انبار ميباشد . بطور كلي اهم وظايف اين واحد به شرح زير قابل تفكيك است :

 1. تعيين بهاي تمام شده سفارشات .
 2. صدور اسناد حسابداري در رابطه با محاسبات قيمت تمام شده و موجوديهاي انبار .
 3. حفظ و نگهداري اموال و همچنين صدور اسناد استهلاك مربوط به اموال .
 4. اداره امور انبارگرداني در پايان سال مالي .
 5. كنترل موجوديهاي انبار ، موجودي كار در جريان ساخت و موجودي محصول .
 6. تهيه و تنظيم گردش مقداري ـ ريالي موجوديها جهت بستن حسابها و تنظيم گزارشات مقطعي مورد نياز .

شرح سيستم :

اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز واحد حسابداري صنعتي شامل اطلاعات فني و توليدي ، گردش مواد و توليدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهاي آزمايشي از ساير واحدهاي امور مالي و واحدهاي عملياتي جهت اين واحد ارسال ميگردد . حسابداري صنعتي پس از بررسي و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداري بر اساس اسناد و مدارك نموده و به واحد حسابداري مالي ارسال ميدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهاي لازم در رابطه با قيمت تمام شده و گردش موجوديها (مواد اوليه ، كار در جريان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده ساير واحدهاي امور مالي و واحدهاي عملياتي تهيه مي نمايد .

 

شرح عوامل هزينه و مراكز هزينه

الف) عوامل هزينه :

به منظور انعكاس هزينه ها بر حسب ماهيت ، ابتدا هر گروه از هزينه هاي مشابه تحت يك سر فصل حساب كل طبقه بندي و سپس هر يك از سر فصلهاي حساب كل به عوامل جزؤتر تفكيك ميگردند.

عوامل هزينه بسته به نوع فعاليت واحد تجاري متفاوت ميباشد ، ليكن متداولترين گروه بندي مطرح شده در مباحث هزينه يابي ، تفكيك آنها بر حسب ماهيت اصلي آنها يعني مواد ، دستمزد سربار مستقيم و غيرمستقيم ميباشد .

 • كاربرد طبقه بندي عوامل هزينه :
 • طبقه بندي هزينه ها برحسب عوامل هزينه ، كار بودجه ريزي را تسهيل نموده امكان پيش بيني هزينه را فراهم مي آورد .
 • طبقه بندي هزينه هاي تحقق يافته برحسب عوامل هزينه ، موجب درك سريعتر هزينه هاي انجام شده گرديده و مديريت را در اخذ تصميمات لازم به منظور كنترل هزينه ها ياري مي دهد .
 • طبقه بندي هزينه ها برحسب عوامل هزينه كمك مي نمايد تا كليه هزينه هاي تحقق يافته طي يك دوره مالي برحسب ماهيت اقلام مشابه در يك جا طبقه بندي و تلخيص گردند .

متداولترين طبقه بندي براساس ماهيت هزينه ها ، تفكيك آنها برحسب مواد ، دستمزد ، سربار (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) ميباشد . هزينه مصرف مواد اوليه به دليل اهميت آن از يك طرف و متمايز بودن نحوه شناسائي و ارزيابي آن از طرف ديگر ، معمولاً در حساب كالاي در جريان ساخت طبقه بندي مي گردند ، ليكن هزينه دستمزد و سربار (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) ابتدا ، جزء هزينه هاي شركت طبقه بندي شده و سپس بر اساس مباني و مغروضات سيستم حسابداري صنعتي جذب كالاهاي ساخته شده ميشوند . عوامل مؤثر در طبقه بندي هزينه هاي دستمزد و سربار را ميتوان به شرح ذيل تشريح نمود .

 • طبقه بندي هزينه هاي مشابه از نظر ماهيت .
 • ايجاد سهولت در كار حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل و ايجاد امكان رديابي هزينه ها .
 • تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي قابل كنترل توسط مديريت .
 • تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي غيرقابل كنترل توسط مديريت (مانند هزينه هاي پرسنلي كه به موجب قانون كار پرداخت ميگردد.)
 • ايجاد سهولت در تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي .
 • نقطه نظرات مديريت .

فهرست عوامل مختلف هزينه در جدول فهرست حسابها به تفكيك آورده شده است .

ب) مراكز هزينه :

كاربرد طبقه بندي مراكز هزينه :

بطور كلي كاربرد طبقه بندي هزينه ها برحسب مراكز هزينه را ميتوان به شرح ذيل خلاصه نمود :

 • ايجاد زمينه مناسب جهت جمع آوري و تلخيص هزينه هاي انجام شده در يك مركز هزينه طي يك دوره مالي به منظور كنترل كارائي آن مركز از طريق مقايسه هزينه هاي واقعي را هزينه هاي جذب شده .
 • ايجاد زمينه لازم براي انتخاب مباني تسهيم هزينه ها به مراكز توليدي و در نهايت به محصولات توليد شده .
 • عوامل مؤثر در طبقه بندي هزينه ها برحسب مراكز هزينه .

بطور كلي عوامل مؤثر در طبقه بندي هزينه ها برحسب مراكز هزينه بشرح ذيل ميباشد :

اهم وظايف حسابداري قيمت تمام شده :

اهم وظايف حسابداري قيمت تمام شده به شرح زير ميباشد :

 1. تعيين قيمت تمام شده استاندارد مواد ، دستمزد و سربار (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) به منظور قيمت گذاري سفارشات به هنگام انعقاد قرارداد و تنظيم گزارشات مقايسه اي توليد و تعيين انحرافات .
 2. تعيين قيمت تمام شده سفارشات در هر يك از كارگاهها و دواير .
 3. صدور اسناد حسابداري مربوط به خريد و مصرف موجوديها و تكميل سفارشات .
 4. تعيين مباني لازم جهت تسهيم هزينه هاي خدماتي به دواير توليدي و
 5. تعيين قيمت تمام شده سفارشات پس از تكميل ، بستن سفارشات مزبور و صدور اسناد حسابداري مربوطه .
 6. صدور اسناد حسابداري تخصيصي هزينه دستمزد و سربار سفارشات بر اساس گزارشات كاركرد واحدهاي توليدي .
 7. مقايسه هزينه هاي واقعي مواد ، دستمزد و سربار با هزينه هاي جذب شده و تعيين انحرافات در پايان هر دوره مالي و تجزيه و تحليل انحرافات و صدور اسناد حسابداري مربوطه .
 8. بررسي مستمر بر نحوه و چگونگي توليد سفارشات و در صورت نياز ايجاد تغييرات لازم در مراكز هزينه و روشهاي محاسباتي قيمت تمام شده .
 9. تنظيم و ارائه گزارشات مورد نياز مديريت شركت .
 10. پيگيري مستمر دريافت اطلاعات از واحدهاي توليدي و خدماتي و اطمينان از صحت آنها .
 11. تشكيل كارتهاي هزينه يابي سفارش و تكميل آنها به منظور كنترل سفارشات .

شرح سيستم قيمت تمام شده :

با توجه به خصوصيات توليد محصولات شركت ، نحوه استقرار ماشين آلات و نوع قراردادهاي فروش جهت تعيين قيمت تمام شده توليدات از سيستم «سفارش كار» استفاده گرديده است .

الف) قيمت تمام شده توليد :

جهت بدست آوردن قيمت تمام شده توليد محصول آيتم هاي اصلي قيمت تمام شده به چهار گروه مواد مستقيم توليد ، دستمزد مستقيم توليد ، سربار مستقيم توليد و سربار غيرمستقيم توليد تقسيم بندي شده است .

مواد مستقيم توليدي كه به صورت واقعي به هر كارگاه توليدي ، هر دايره و هر سفارش بطور مستقيم اختصاص يافته و در حسابهاي مربوطه به شرح گردش ثبت حسابها انعكاس مي يابد .

سربار مستقيم توليد ، مربوط به آن دستته از هزينه هايي هستند كه جزء مواد مستقيم و دستمزد مستقيم نبوده ولي بطور مستقيم مي توان آنها را به سفارش خاصي اختصاص داد . هزينه هاي سربار مستقيم توليد نيز همانند مواد مستقيم توليد بصورت واقعي جذب هر سفارش شده و در حسابهاي مربوطه ثبت ميگردند .

در ارتباط با دستمزد مستقيم و سربار غيرمستقيم توليد از نرخهاي استاندارد (جذب سربار و جذب دستمزد) براي هر كارگاه ، دايره و سفارش در هر دوره مالي استفاده مي شود . بدين ترتيب كه ساعات واقعي كار مستقيم هر كارگاه ، دايره و سفارش بر اساس گزارشات كاركرد واقعي تهيه شده و در نرخهاي استاندارد فوق الذكر صرف گرديده و در حسابهاي مربوطه ثبت و انعكاس مي يابد .

نرخهاي استاندارد دستمزد و سربار هر يك از دواير توليدي در پايان هر دوره مالي جهت دوره مالي آتي بصورت زير تعيين ميگردد :

الف) در اولين دوره اي كه سيستم فوق الذكر اجراء ميگردد محاسبه نرخ استاندارد دستمزد مستقيم و سربار غيرمستقيم توليد به شرح زير ميباشد :

كل هزينه هاي دستمزد مستقيم توليد پيش بيني براي هر دايره در يك دوره مالي

نرخ جذب دستمزد مستقيم هر دايره توليدي                =    ___________________________________________________________________________

            ساعات كار مستقيم برآوردي هر دايره

                       براي يك دوره مالي

 

               كل هزينه هاي سربار غيرمستقيم توليد پيش بيني

                      براي هر دايره در يك دوره مالي

نرخ جذب سربار غيرمستقيم توليدي براي هر دايره توليدي  =  _________________________________________________________________

                        ساعات كار مستقيم برآوردي هر دايره

                                   براي يك دوره مالي

 

ب) بعد از اولين دوره مالي اجراي سيستم نرخ جذب دستمزد مستقيم توليد و سربار غيرمستقيم توليد بشرح ذيل محاسبه ميشود :

 

 

 

    پيش بيني افزايش (كاهش) هزينه دستمزد واقعي هر دايره

       هزينه هاي دستمزد دوره آتي  +  در دوره مالي قبل

نرخ جذب دستمزد مستقيم توليد هر دايره توليدي  = _______________________________________________________________________

                  ساعات كارمستقيم برآوردي هردايره براي دوره مالي آتي

 

                                                     پيش بيني افزايش يا (كاهش)            هزينه سربار غيرمستقيم

                         هزينه هاي سربار غيرمستقيم        

نرخ جذب سربار غيرمستقيم                 هر دايره                                        دايره در دوره مالي قبل

توليد براي هر دايره توليدي   =  _________________________________________________________________________

              ساعات كار مستقيم برآوردي هر دايره براي دوره مالي آتي

 

پس از انعقاد قرارداد و اعلام آن واحد برنامه ريزي ، سفارش دريافت شده به جريان توليد افتاده و عمليات مربوط به خريد مواد مورد نياز و مطابق توضيحات ارائه شده در قسمت مربوطه صورت مي پذيرد .

ب) عمليات ثبت حسابها و تعيين بهاي تمام شده توليد :

جهت هر سفارش يك شماره اختصاصي تعيين مي شود كه توسط واح-دهاي توليدي و خدماتي و حسابداري صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد و براساس اين شماره در حساب كالاي در جريان ساخت يك حساب بنام سفارش مزبور تعيين مي گردد .

1ـ مواد اوليه :
مواد اوليه مصرف شده در سفارشات براساس حواله هاي انبار به قيمت هاي ميانگين مواد اوليه به حساب سفارش مربوطه بدهكار مي گردد . به عبارت ديگر مواد اوليه با قيمت هاي واقعي به سفارشات منظور مي گردد .

2ـ هزينه هاي سربار مستقيم :
هزينه هاي سربار مستقيم تويد نيز عيناً همانند مواد مستقيم در حسابها عمل مي شود . به عبارت ديگر هزينه هاي سربار مستقيم توليد نيز با قيمت هاي واقعي به حساب سفارشات منظور مي گردد .

3ـ دستمزد مستقيم و سربار غيرمستقيم :
در پايان هر روز در كارگاههاي توليدي به تفكيك هر دايره ، گزارش روزانه كاركرد تنظيم گرديده كه توسط تنظيم كننده و سرپرست كارگاه و كنترل كيفيت تأييد مي گردد (بشرح فرم شناره 07ـ4) . در پايان هر ماه خلاصه برگ اوقات كار ماهيانه براساس نام هر پرسنل و به تفكيك هر كارگاه و دايره (بشرح فرم شماره 06ـ4) تهيه مي گردد . با توجه به صورت خلاصه هاي تهيه شده به شرح فوق به تفكيك پرسنل كارگاهها و دواير ، صورت خلاصه ماهيانه اي به تفكيك هر كارگاه و در دايره (بشرح فرم شماره 05ـ4) تهيه مي گردد كه يك نسخه از صورت خلاصه مذكور به حسابداري صنعتي ارسال شده تا مبناي جذب هزينه هاي دستمزد مستقيم و سربار غيرمستقيم قرار گيرد .

لازم به توضيح است كه با توجه به گفتگوهاي بعمل آمده با مديريت شركت و با توجه به امكانات بالقوه اي كه شركت جهت تهيه آمار و اطلاعات مربوطه به ساعات كار پرسنل جهت هر سفارش ، هر دايره و هر كارگاه در پايان هر روز و هر ماه دارد شركت مي تواند اطلاعات مدون فوق الذكر را با توجه به نرم افزار موجودي كه داشته در پايان هر ماه تهيه نموده و به صورت مكتوب جهت حسابداري صنعتي ارسال دارد ، تا مبناي جذب هزينه هاي دستمزد و سربار قرار گيرد .

حسابداري صنعتي با توجه به نرخهاي استاندارد جذب دستمزد كه از قبل پيش بيني گرديده (طبق توضيحات مندرج در صفحات قبل) و با توجه به ساعات كاركرد بر روي هر سفارش ، در هر دايره و كارگاه محاسبات لازم را انجام داده و سند جذب هزينه هاي دستمزد

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری