سرعت هاي ميلة گردان با دو اهرمي 1  (شكل 501) كه در بالاترين قسمت سمت راست جعبة دنده قرار دارند تنظيم مي شود . موقعيت اهرم ها روي ليبل سرعت ميله گردان (شكل 501) داده شده است . اين سرعت ها براي مطابقت با دو سرعت موتور 8 تنظيم مي شوند .
 • حمید نظری
 • 1397/1/19
 • 0
 • 307

كاركرد دستي ميز شاخص

 1. سلكتور ميز شاخص 6 ( شكل 503 ) در موقعيت 1 و سلكتور واحد دريل (نور اخكاري) 5 ( شكل 503 ) در موقعيت 1 قرار مي گيرد .
 2. ميز شاخص و واحد سوراخ كاري مي توانند هم زمان و به طريق دستي كار كنند .
 3. واحد سوراخ كاري بر طبق دستور العمل هاي ارائه شده در « عملكرد دستي واحد
  سوراخ كاري » دراين فصل كار مي كند .
 4. موقعيت استارت ميز شاخص جايگاه صفر است كه مي توان آن را با به كار انداختن تكمة  فشاري 14 ( شكل 503) چك كرد . در صورتي كه ميز در جايگاه آغازي نباشد هنگامي كه تكمة فشاري وارد عمل مي شود به طور خودكار به موقعيت خود باز مي گردد . اين جايگاه ( موقعيت 0 ) با علامت 0 كه روي صفحة ميز چاپ شده است مشخص مي شود اين علامت بايد در جهت فلشي قرار بگيرد كه در لبة محافظ تراشه قرار دارد .
 5. با استفاده از تكمة فشاري 13 ( شكل 503) ميز شاخص را مي توان در هر نقطه مطلوب در محدوده اي كه تقسيم بندي صفحه اجازه مي دهد حتي بدون از پيش تنظيم كردن تعداد تقسيمات قرار داد .
 6. به منظور چك كردن يك تقسيم بندي از پيش تنظيم شده لازم است سلكتور ميز شاخص 6 ( شكل 503) در موقعيت 2 و 3 يا 4 و سلكتور 5 ( شكل 503 ) در موقعيت 1 قرار گيرد ، حركت رو به جلوي دريل بايد متوقف شود .

در اين حالت ميز شاخص با تكمه فشاري 17 « استارت » به كار مي افتد . ( شكل 503 ) در اين هنگام ميز شاخص به تقسيم بندي پيش از تنظيم حركت مي كند . سپس ميله گردان به وسيله دست به سمت پايين حركت مي كند و در نتيجه ليميت سوئيچ  از استاپ B مي گذرد ، سپس ميلة گردان به موقعيت بالاتر سابق خود باز مي گردد . در اين حالت است كه ميز شاخص به موقعيت جديدي شاخص گذاري مي شود . هنگامي كه ميز شاخص در موقعيت صفر قرارمي گيرد سيگنال جديدي بايد توسط تكمة فشاري 17 « استارت » توليد شود . ( شكل 503) اين امكان زماني ايجاد مي شود كه سلكتور 6 ميز شاخص (شكل 503) در موقعيت 2 و 3 قرار گرفته باشد . زماني كه سلكتور در موقعيت 4 قرار دارد ( عملكرد مداوم ) سيكل بدون وقفه انجام مي شود تا اينكه ميز شاخص به موقعيت صفر خود باز مي گردد .

C : عملكرد اتوماتيك واحد سوراخ كاري ( دريل )

 1. سلكتور واحد سوراخ كاري 5 ( شكل 503) در موقعيت 2 قرار مي گيرد . سلكتور ميز شاخص 6 (شكل 503) درموقعيت 0 و سلكتور پروگرم 2 به طور اختياري بسته به نوع فرايند ماشين كاري مورد استفاده قرار مي گيرد .
 2. استاپ هاي واقع در برش استاپ به گونه اي قرار گرفته اند كه با برنامه انتخابي مطابقت مي كنند .
 3. پيش از به كارگيري تكمة فشاري 17 ( شكل 503) پروگروم بايد توسط تكمة فشاري 1 ( شكل 503) در سلكتور پروگروم پيش از تنظيم 2 انتخاب شده باشد .
 4. اكنون واحد سوراخ كاري آماده است بر طبق سيكل اتوماتيك كه در ادامه آورده شده كار كند :

حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان يا حركت رو به جلوي اتوماتيك ، توقف چرخش ميلة گردان ، حركت مورب سريع به سمت بالا .

 1. در صورتي كه سلكتور پروگرم 2 ( شكل 503) در موقعيت 3 قرار دارد – سيكل به صورت زير خواهد بود :

حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي اتوماتيك ، وارونگي چرخش ميله گردان با حركت رو به جلوي خودكار . توقف چرخش ميلة گردان ، حركت مورب سريع به سمت بالا .

 1. براي هر سيكل سيگنال استارت دستي جديدي لازم است .
 2. هر چهار پروگرم مي توانند استفاده شوند اما در اين حالت مهم است كه هر پروگرم به گونه اي به كار رود كه بر برنامة معادل تنظيم استاپ منطبق باشد .
 3. ابزارهاي ماشين بايد در جاهاي مربوط به خود 8 قرار بگيرند (شكل 1-5) جايي كه هر وسيله موقعيت خود را با توجه به پروگرم مربوط به خود دارد .

D : عملكرد خودكار واحد سوراخ كاري – ميز شاخص

 1. سلكتور واحد سوراخ كاري 5 و سلكتور ميز شاخص 6 ( در شكل 503) در موقعيت 2 قرار مي گيرند . سلكتور پروگرم 2 ( شكل 503) بسته به نوع ماشين كاري در موقعيت مناسب قرار مي گيرد .
 2. استاپ هاي روي اسلايد – استاپ به گونه اي قرار مي گيرند كه با برنامة انتخاب شده مطابقت  مي كنند .
 3. تعداد تقسيمات روي ميز شاخص روي شمارش گرها ( كنتورهاي ) 15 و 16 تنظيم
  مي شود . ( شكل 503) . شمارش گرها تعداد ضربات را مي شمارند نه تقسيمات را . تنظيم برطبق جدولي كه در ليبل بين شمارش گرها قرار دارد انجام مي شود . شمارش گر (15) ضربه هاي ده تايي و شمارش گر 16 ضربه هاي تك را مي شمارد .
 4. موقعيت استارت ميز شاخص موقعيت صفر است و اين موقعيت با به كار انداختن تكمة فشاري 14 چك مي شود . (شكل 503) در صورتي كه ميز در موقعيت صفر خود نباشد زماني كه تكمة فشاري واحد عمل مي شود به صورت خودكار به آن موقعيت برمي گردد  موقعيت صفر با علامت0 چاپ شده روي صفحة ميز مشخص مي شود . اين علامت بايد در جهت فلشي قرار بگيرد كه در لبة محافظ تراشه قرار دارد .
 5. ابزارهاي ماشين بايد در محل هاي مربوط به خود در محفظة ابزار قرار گيرند . هريك از اين ابزارها براي پروگرم خاصي به كار مي رود .
 6. پيش از شروع كار بايد پروگرم براي ابزارهاي ماشين مربوط انتخاب شود ، پروگرم با به كار انداختن تكمة فشاري 1 ( شكل 503) انتخاب مي شود ( شكل 503) . در صورتي كه برنامه اشتباه انتخاب شود مي توان تنظيم مجدد را به وسيلة تكمة فشاري 20 انجام داد . (شكل 503) .

برنامه تنظيم صفر . هنگامي كه ابزار ماشين سيكل كاري خود را به پايان مي رساند ماشين به طورخودكار متوقف مي شود و پروگرم به موقعيت صفر تنظيم مجدد مي شود. درهنگام تعويض ابزار انتخاب يك پروگرم جديد اجباري است .

 1. دستگاه با تكمة فشاري 17 « استارت » به كار مي افتد ( شكل 503) و پس از آن سيكل كاري زير انجام مي شود :

ميز شاخص به تقسيم بندي نخستين شاخص گذاري مي شود . حركت مورب سريع به سمت پايين مي رود . ميلة گردان با حركت روبه جلوي خودكار مي چرخد . چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا مي رود . شاخص گذاري ميز شاخص . اين سيكل تا آنجا ادامه مي يابد كه ميز شاخص به موقعيت شروع خود باز مي گردد و در اين مرحله دستگاه به طور خودكار متوقف مي شود .

 1. در عمليات ضربه زدن سلكتور پروگرم مربوط 2 بايد در موقعيت 3 قرارگيرد          ( شكل 503) در اين حالت سيكل زير هنگام به كار افتادن دستگاه شروع مي شود :

ميز شاخص به شاخص نخست خود شاخص گذاري مي شود ، حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش معكوس ميلة گردان با حركت روبه جلوي خودكار ، توقف چرخش ميلة گردان ، حركت مورب سريع به سمت بالا ، شاخص گذاري ميز شاخص . اين سيكل تا زماني ادامه پيدا مي كند كه ميز شاخص به موقعيت شروع خود برمي گردد و به دنبال آن دستگاه به طور خودكار متوقف مي شود .

E : عملكرد نيمه اتوماتيك واحد سوراخ كاري ـ ميز شاخص

 1. سلكتور واحد سوراخ كاري 5 و سلكتور ميز شاخص 6 (شكل 503) در موقعيت 3 قرار مي گيرند همينطور سوئيچ هاي سلكتور پروگرم 2 ( شكل 503) بسته به نوع ماشين كاري تنظيم مي شوند .
 2. استاپ هاي واقع در برش استاپ به گونه اي واقع شده اند كه با پروگرم انتخاب شده مطابقت مي كنند .
 3. تعداد تقسيم بندي هاي ميز شاخص روي شمارشگرهاي 15 و 16 قرار مي گيرد      ( شكل 503) . شمارشگرها ( كنتورها) تعداد ضربان را مي شمارند نه تعداد تقسيم بندي ها . تنظيم بر طبق جدول روي ليبل بين شمارشگرها انجام مي شود . كنتور (شمارشگر) 15 ضربات ده تايي و شمارشگر 16 ضربه هاي تك را مي شمارد .
 4. موقعيت شروع ميز شاخص صفر است و اين موقعيت با به كار انداختن تكمه فشاري 14 (شكل 503) چك مي شود . در صورتي كه ميز در موقعيت صفر خود نباشد هنگام به كار افتادن تكمة فشاري به صورت خودكار به موقعيت خود بازمي گردد . موقعيت صفر با علامت 0 چاپ شده روي صفحة ميز مشخص مي شود . اين علامت بايد در جهت فلشي قرارگيرد كه روي لبة محافظ تراشه قرار دارد .
 5. ابزارهاي ماشين بايد در محل هاي مربوط به خود در محفظة ابزار قرار گيرند . هركدام براي پروگرم خاص خود استفاده مي شوند .
 6. پيش از به كار انداختن دستگاه پروگرم مربوط به ابزار دستگاه مورد استفاده بايد انتخاب شود . برنامه با به كار انداختن تكمة فشاري 1 ( شكل 503) انتخاب مي شود  درصورتي كه برنامه اشتباه انتخاب شود تنظيم مجدد توسط تكمة فشاري 20         ( شكل 503)  انجام مي شود . پروگرم تنظيم صفر . وقتي ماشين كارش را به اتمام رساند به صورت خودكار متوقف مي شود و پروگرم به موقعيت صفر خود باز      مي گردد .

هنگام تعويض ابزار بايد همواره از يك پروگرم جديد استفاده كرد

( تكمة فشاري 1 ) .

 1. دستگاه با تكمة فشاري 17 – استارت روشن مي شود : (شكل 503) ، در ادامه سيكل زير انجام مي شود :

ميز شاخص به تقسيم بندي اول شاخص دار مي شود . حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا . در اين مرحله دستگاه به طور اتوماتيك متوقف مي شود . براي تداوم يك سيكل جديد يك سيگنال استارت دستي لازم است . همچنين پروگرم جديدي بايد انتخاب شود .

 1. در عمليات ضربتي سلكتور پروگرم مربوط 2 بايد در موقعيت 2 قرار گيرد (شكل 503) . در اين مرحله از كار وقتي ماشين روشن شود سيكل زير انجام مي شود :

ميز شاخص به نخستين شاخص گذاري خود شاخص گذاري مي شود ، حركت مورب سريع به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا ، در اين مرحله دستگاه به طور خودكار متوقف مي شود . براي تداوم يك سيكل جديد ايجاد سيگنال دستي استارت لازم است و پروگرم بايد انتخاب شود .

F : عملكرد اتوماتيك پيوستة واحد سوراخ كاري – ميز شاخص

 1. سلكتور 5 براي واحد سوراخ كاري ( شكل 503) در موقعيت 2 قرار مي گيرد . سلكتور 6 ميز شاخص (شكل 503) در موقعيت 4 قرار مي گيرد و سلكتور پروگرم 2 ( شكل 503) به صورت اختياري بسته به نوع ماشين كاري تنظيم مي شود .
 2. استاپ ها در بخش استاپ به گونه اي قرار گرفته ا ند كه با پروگرم انتخاب شده تطابق مي كنند .
 3. تعداد تقسيمات براي ميز شاخص در شمارشگرهاي 15 و 16 (شكل 503) قرار دارد . شمارشگرها تعداد ضربات را مي شمارند نه تعداد تقسيم بندي ها . تنظيم بر طبق جدول ليبل بين شمارشگرها انجام مي شود . شمارشگرها 15 ضربات ده تايي و شمارشگر 16 ضربات تكي را شمارش مي كند .
 4. موقعيت استارت ميز شاخص جايگاه صفر است و اين موقعيت با به كار انداختن تكمة فشاري 14  (شكل 503) چك مي شود . در صورتي كه دستگاه در موقعيت صفر خود نباشد وقتي اين تكمه فعال مي شود به صورت خودكار به موقعيت خود بازمي گردد . همچنين اين موقعيت با علامت چاپ شدة 5 روي صفحة ميز مشخص شده و بايد در سمت فلشي باشد كه روي محافظ تراشه قرار دارد .
 5. قبل از شروع كار دستگاه بايد برنامه اي براي ماشين كاري انتخاب شده باشد . پروگرم با به كار انداختن تكمة فشاري 1  (شكل 503) انتخاب مي شود .
 6. دستگاه با تكمة فشاري 17 « استارت »  (شكل 503) به كار مي افتد و متعاقب آن سيكل زير انجام مي شود :

ميز شاخص به تقسيم بندي اوليه شاخص گذاري مي شود ، حركت مورب سريع ، به سمت پايين ، چرخش ميلة گردان با حركت رو به جلوي خودكار ، چرخش ميلة گردان متوقف مي شود . حركت مورب سريع به سمت بالا ، شاخص گذاري ميز . اين سيكل تا زماني كه دستگاه به صورت دستي متوقف نشود ادامه مي يابد .

 

دستورالعمل هاي كاربردي

تنظيم دستگاه

سرعت هاي ميلة گردان

سرعت هاي ميلة گردان با دو اهرمي 1  (شكل 501) كه در بالاترين قسمت سمت راست جعبة دنده قرار دارند تنظيم مي شود . موقعيت اهرم ها روي ليبل سرعت ميله گردان (شكل 501) داده شده است . اين سرعت ها براي مطابقت با دو سرعت موتور 8 تنظيم مي شوند .

توجه ! تنظيم سرعت هاي ميلة گردان را تنها زماني بايد انجام داد كه موتور درحالت ثابت باشد .

سرعت پيشروي دريل

اين سرعت با استفاده از دو اهرم 2 (شكل 501) كه در بخش راست قسمتي از ماشين كه ميلة گردنده روي آن قرار دارد مستقر هستند تنظيم مي شود . موقعيت هاي اهرم روي ليبل 15 (شكل 501) سرعت پيشروي داده شده است .

هشدار ! تنظيم سرعت پيشروي دستگاه تنها بايد زماني انجام شود كه موتور درحالت ايستا قراردارد .

 

حركت رو به جلوي دستگاه

اين حركت برعهدة اهرم ها (3) (شكل 501) قرار دارد و با حركت دادن آنها به سمت ماشين انجام مي شود . هنگامي كه ماشين در حال فعاليت اتوماتيك است اين اهرم ها بايد به وسيلة پيچ قفلي كه در توپي قرار دارد در محل خود قفل شوند . ( شكل709 موقعيت 27 را ببينيد ) .

تنظيم قسمتي از ماشين (دستگاه) كه ميلة گردنده روي آن قرار دارد . تنظيم ارتفاع اين قسمت با استفاده از دستة 4 (شكل 501) انجام مي گيرد . از باز بودن قفل اين بخش 9 (شكل 501) پيش از حركت و قفل بودن آن در هنگام اتمام حركت مطمئن شويد .

تنظيم ميز شاخص

تعداد تقسيم بندي با شمارشگر 15 و 16 (شكل 501) تنظيم مي شود . شمارشگرها تعداد ضربات را مي شمارند نه تقسيم بندي ها . تنظيم براساس فهرست روي ليبل بين شمارشگرها انجام مي شود . شمارشگر 15 ضربات ده تايي و شمارشگر 16 ضربات تك را مي شمارد . براي تنظيم ميز شاخص با صفحه پريز فصل 9 « لوازم جانبي » را مطالعه فرماييد .

تنظيم قطر دايره گام سوراخ

لغزش ميز با ميل لنگ 11 (شكل 501) به حال اول برگردانده مي شود . از باز بودن قفل لغزش ميز 10 پيش از حركت و قفل بودن آن وقتي حركت به پايان رسيد مطمئن شويد (شكل 501) . مسافتي كه لغزش ميز طي مي كند به وسيله مقياسي 12 (شكل 501) مشخص مي شود . دقت درجه بندي و  ورينه ins004/0 (mm1/0) است .

حركت مورب سريع ميلة گردان و مسافت هاي حركت رو به جلوي دريل . حركت مورب سريع ميله گردان و مسافت هاي حركت رو به جلوي دريل روي استاپ – اسلايد 5 (شكل1-5 ) تنظيم مي شود . بر طبق شكل 401 استاپ ها داراي كاركردهاي زير هستند .

استاپ A

ميله گردان را در جايگاه بالاتر متوقف مي كند همچنين در صورت امكان تداوم سيكل سيگنال مي دهد .

استاپ B

حركت مورب سريع به سمت پايين را متوقف مي كند و موتور ميلة گردان را با حركت متعاقب رو به جلوي آن روشن مي كند . همچنين حركت مورب سريع رو به بالا را هنگامي كه ميلة گردان در اثر عمليات ضربه زدن چرخش وارونه انجام مي دهد آغاز مي كند . (سوئيچ سلكتور پروگرم (2) شكل 503 در موقعيت 3 ) .

توجه ! هنگام تنظيم استاپ B اورتراول حركت مورب را در نظر داشته باشيد كه درحدود (mm10) inch8/3 است .

استاپ C

موتور ميلة گردان را با حركت رو به جلوي ماشين متوقف مي كند . همچنين حركت مورب سريع رو به بالا را آغاز مي نمايد . حركت ميلة گردان را هنگام عمليات ضربه زدن وارونه مي كند .
( سوئيچ سلكتور پروگرم (2) در موقعيت 3 . شكل 503 را ببينيد ) .

استاپ D

اين استاپ براي متوقف كردن اضطراري استفاده مي شود در اين حالت اگر لازم باشد ماشين از ديگر استاپ ها بگذرد اين استاپ تمام ولتاژ را مجزا مي كند .

توجه ! استاپ D هميشه بايد روي بالاترين موقعيت استاپ C قرار گيرد .

تغيير دامنه هاي سرعت

تغيير دامنه هاي سرعت هاي متنوع جعبه دنده با تغيير چرخ دندانه با نيروي محرك موتور و چرخ دندانة ورودي جعبه دنده انجام مي شود . هردو چرخ دندانه ها با بلند كردن موتور از جعبه دنده براي تعويض در دسترس قرار مي گيرند و با دنده ي خلاص شده از موتور محافظت مي شوند (شكل 703) را ببينيد .

كاركردهاي دستگاه

A : كاركرد دستي واحد سوراخ كاري

عمليات دستي واحد دريل (سوراخ كاري ) هنگام تنظيم دستگاه همچنين در طول دريل دستي و ضربه زدن انجام مي شود .

B : كاركرد دستي ميز شاخص

اين نوع كاركرد ميز شاخص هنگام تنظيم دستگاه همچنين دريل دستي و ضربه زدن در زماني كه ميز شاخص و واحد دريل هم زمان كار مي كنند به كار مي رود .

C : عمليات خودكار واحد دريل

اين كاركرد در عمليات ماشين كاري استعمال مي شود زماني كه مميز شاخص استفاده نمي شود دريل در يك گيره يا جفت و بست .

D : كاركرد اتومات واحد سوراخ كاري ( دريل ) ميز شاخص

عمليات خودكار واحد دريل – ميز شاخص براي قسمت هايي با دريل دايره گام استفاده مي شود . قطر ماكزيمم دايره گام ins 28 (mm 700 ) است و تعداد ماكزيمم تقسيم بندي ها 48 مي باشد ، (شكل 404 را ببينيد ) .

E : كاركرد نيمه اتوماتيك واحد دريل ميز شاخص

اين نوع كاركرد به عنوان نمونه زماني استعمال مي شود كه قرار است بعد از يك عمليات ماشين كاري ، دريل ، ضربه زدن معايناتي از دستگاه به عمل آيد .

F : كاركرد اتوماتيك پيوستة واحد دريل ميز شاخص

عمليات اتوماتيك پيوستة واحد دريل و ميز شاخص در دريل كردن ايستگاه استعمال مي شود زماني كه تعدادي تجهيزات روي ميز شاخص سوار شده است 2 تا 4 تجهيزات بارگيري زماني انجام مي شود كه ماشين كاري تداوم دارد . اين كاركرد زماني كه دستگاه با متة نوع AR35 B مجهز شده باشد مناسب تر است ولي با متة A35 B نيز كار مي كند . ( شكل 405 را ببينيد ) .

 

كاركرد دستي واحد دريل

1. سلكتور واحد دريل 5 (شكل 503) در موقعيت 1 قرار مي گيرد . سلكتور نيز شاخص 6 (شكل 503) در موقعيت 0 يا 1 واقع مي شود و سلكتور يك پروگرم (2) (شكل 503) به طور اختياري بسته و به نوع عمليات ماشين كاري در يكي از موقعيت هاي 3-1 واقع مي شود . پروگرم هميشه بايد با استفاده از تكمة فشاري 1 (شكل 503) انتخاب شود .

2 . موتور ميلة گردان با استفاده از تكمة فشاري A ( شكل 503 ) روشن مي شود . وقتي سلكتور پروگرم (2) در موقعيت 1 قرار گيرد سرعت ميله گردان كم است و هنگامي كه تكمة فشاري 9 (شكل 503) به كار مي افتد و سلكتور پروگرم (2) در موقعيت 2 قرار مي گيرد سرعت ميلة گردان بالا است . تكمة فشاري 7 (شكل 503) براي متوقف كرن موتور ميلة گردان به كار مي رود . تغيير سرعت ميلة گردان از كم به زياد يا برعكس مستقيماً بين تكمه هاي فشاري روي نمي دهد . بلكه موتور ميلة گردان بايد با استفاده از تكمة استاپ 7 (شكل 503) متوقف شود و سپس سلكتور پروگرم 2 (شكل 503) به موقعيت 1 يا 2 تغيير جايگاه دهد .

3. حركت مورب سريع را مي توان به طور دستي با تكمه هاي فشاري 11 و 12 (شكل 503) فعال كرد . در تنظيم ماشين حركت رو به جلوي دريل بايد به گونه اي تنظيم شود كه ميلة گردان بتواند با موتور حركت مورب سريع حركتي به سمت پايين انجام دهد . موتور حركت مورب سريع تا زماني كه تكمة فشاري مربوطه فشار داده شود كار مي كند . اين حركت زماني كه استاپ A ليميت سوئيچ3G را در بالاترين جايگاه محور گردان به كار مي اندازد به طور خودكار متوقف مي شود .

4 . در ايجاد وارونگي به طريقة دستي يكي از دو روش زير مي تواند اتخاذ شود :

 1. تنظيم استاپ C (شكل 502) در موقعيتي كه با موقعيتي كه حركت ميله گردان در آن جايگاه وارونه مي شود مطابقت مي كند . سلكتور پروگرم 2 (شكل 503) در موقعيت 1 ، همچنين انتخاب پروگرم با تكمة فشاري 1 (شكل 503) . موتور ميلة گردان با تكمة فشاري 8  با سرعت كم روشن مي شود (شكل 503) و ميله گردان به وسيله دست به سمت پايين حركت مي كند . هنگامي كه استاپ C ليميت سوئيچ G1 را به كار مي اندازد چرخش ميله گردان متوقف مي شود . وارونگي ميلة گردان به وسيلة يك تكانة دستي با تكمة فشاري 10 (شكل 503) انجام مي شود .
 2. تنظيم استاپ C در جايگاهي كه با موقعيتي كه در آن ميلة گردان وارونه مي شود مطابقت مي كند . سلكتور پروگرم 2 (شكل 503) در موقعيت 3 ، همچنين انتخاب پروگرم با تكمة فشاري 1 ، موتور ميلة گردان بوسيله تكمة فشاري 8 با سرعت پايين روشن مي شود و به وسيله دست به سمت پايين حركت مي كند . هنگامي كه استاپ C ليميت سوئيچ  را به كار مي اندازد ميلة گردان به طور خودكار وارونه مي شود .

 

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری