تجهيزات پست (خطوط انتقال و توزيع)
پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود.
 • حمید نظری
 • 1397/1/21
 • 0
 • 1305

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شوددر خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا اخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط  طولانی به علت پایین  بودن تلفات انتقال استفاده می شود.

درشبکهای انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژی الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.

 

انواع پست:

پستها را می توان ازنظر نوع  وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, به انواع مختلفی تقسیم کرد.

  براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:

پستهای افزاینده , پستهای انتقال انرژی , پستهای سویچینگ و کاهنده فوق توزیع .
-  براساس نوع عایقی:

پستها با عایق هوا, پستها با عایق گازی( که دارای مزایای زیراست):پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله زلزله,کاهش حجم, ضریب ایمنی بسیار بالا باتوجه به اینکه همهً قسمت های برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6   امکان آتش سوزی ندارد, پایین بودن هزینهً نگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر, استفاده د ر
مناطق بسیار آلوده و مرطوب و مرتفع .

معایب پستها با عایق گازی :

گرانی سیستم و گرانی گاز SF6 , نیاز به تخصص خاص برای نصب و تعمیرات,مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم.

بر اساس نوعمحل نصب تجهیزات :

نصب تجهیزات در فضای باز , نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده .
معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته
وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.

 اجزاع تشکيل دهنده پست :

پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :

  ترانس قدرت , ترانس زمین و مصرف داخلی , سویچگر ,

  جبران کنندهای تون راکتیو , تاً سیسات جانبی الکتریکی  ,  ساختمان کنترل , سایر تاًسیسات ساختمانی .

ـ ترانسزمین:

از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس
نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .

نوع اتصال در این ترانس به صورت زیکزاک Zn  است .

این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت
مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد

ـ ترانس مصرف داخلی:

از ترانس مصرف داخلی  برای  تغذیه  مصارف داخلی  پست استفاده می شود .

تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :

تغذیه موتورپمپ  تپ چنجر , تغذیه بریکرهای Kv20  , تغذیه فن و
سیستم خنک کننده , شارژ باتری ها , مصارف روشنایی , تهویه ها .

نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ
(نوع اتصال بندی( DYn11   می باشد .

ـ سویچگر:

تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که  فیدرهای مختلف  را به باسبار و یا باسبار ها را در نقاط  مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند .

در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .

ـ تجهیزات سویچگر:

باسبار:

 که خود تشکیل شده از مقره ها , کلمپها , اتصالات وهادیهای باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .

 بریکر , سکسیونر , ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوت به سیستم ارتباطی , وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل :  موج گیر ,  خازن کوپلاژ ,  دستگاه تطبیق امپدانس است ) ,

برقگیر

که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط
است که در انواع  میله ای , لوله ای , آرماتور , جرقه ای و مقاوتهای
غیرخطی است .

ـ جبران کنندههای توان راکتیو:

جبران کننده ها شامل خازن وراکتورهای موازی می باشندکه به صورت
اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبار
می باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .

ـــ انواع راکتور ازنظر شکلعایقی :

راکتور با عایق بندی هوا , راکتور با عایق بندی روغنی .

ـــ انواعنصب راکتور سری :

راکتورسری با ژنراتور, راکتورسری باباسبار, راکتورسری با فیدرهای خروجی, راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی.

ـ ساختمان کنترل:

کلیهً ستگاه های اندازه گیری پارامترها, وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات
ازطریق کابلها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط
می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC,DC) در
داخل ساختمان کنترل قراردارند,این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیاز
جهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :

اتاق فرمان , فیدر خانه , باطری خانه , اتاق سیستم های توضیع برق
(AC,DC) , اتاق ارتباطات , دفتر , انبار و ...

 ـ باطری خانه:

جهت تامین برقDC برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی, موتورهای
شارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و... نیاز به
باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و
دردو مجموعه معمولاً 48 و110ولتی قرارمی گیرد وهرمجموعه با یک
دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .

اصول کار ترانس فورماتور :

1-تعریف ترانس فورماتور:

ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود , ترانس فورماتور یک
دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی
الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که در
نوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر
می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :

P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2

که اصول کار ترانس فورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .

 

2- اجزاع ترانس فورماتور:

هسته , سیم پیچ ها , مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن , تابلوی فرمان , وسایل اندازه گیری و حفاظتی ,  شیرها و لوله های ارتباطی ,  وسایل خنک کننده , ترانس جریان , شاسی و چرخ , ...   

خنك كردن ترانفورماتورها

كليه ترانسفورماتورهاي روغني از نظر نوع سيستم خنك كننده به گروههايي به شرح زير تقسيم مي شوند :

الف : خنك شدن از طريق جريان طبيعي روغن

ب : خنك شدن از طريق جريان طبيعي روغن و فن

ج : خنك شدن از طريق جريان تحت فشار در كولرهاي آبي

د : خنك شدن از طريق جريان تحت فشار روغن در كولرهاي آبي

در ترانسفورماتورهاي روغني،گرمايي كه از سيم پيچها و هسته ترانسفورماتور متصاعد مي شود ابتدا به روغن منتقل شده و سپس از طريق ديوارهايتانك رادياتورها و درپوش  تانك ترانسفورماتور به فضاي اطراف دفع مي گردد . جريان طبيعي روغن كه در دسته اي از ترنسفورماتورها سهم بزرگي در دفع حرارت دارد بدين صورت بوجود مي آيد كه روغن گرم در اثر كتهش وزن به طرف بالا حركت كرده و روغن خنك كه به مراتب سنگين تر است به پايين تانك ترانس منتقل مي شود .

اگر ترانسفورماتوري كه با جريان طبيعي روغن خنك مي شود در فضاي مسدود نصب شود بايد جهت خارج نمودن هواي گرم و ورود هواي خنك به داخل اين فضا تهويه مناسب پيش بيني شود بهترين وضعيت دماي هواي ورودي و خروجي به اتاق از 15 درجه سانتيگراد تجاوز ننمايد .

در موقع كنترل درجه حرارت روغن بايد توجه داشت كه در مورد ترانسهايي كه با جريان طبيعي روغن و يا با فن هوا خنك مي شوند وقتي كه ترانش تحت بارنامي باشد دماي متوسط سيم پيچ 10 تا 15 درجه سانتيگراد بيشتر از دماي روغن در بالاي تانك مي‌باشد البته مقدار فوق در مورد ترانسهايي كه با جريان تحت فشار روغن خنك مي‌شوند 20 تا 30 درجه سانتيگراد برآورد شده است . در ترانسفورماتورهايي كه باجريان روغن خنك طبيعي خنك مي شوند اختلاف دماي روغن در بالا و پاين تانك قابل ملاحظه بوده و كاملا محسوس است مثلا اگر در بالاي تانك 80 درجه سانتيگراد باشد در پايين حدود 35-30 درجه سانتيگراد و در قسمتهاي وسط حدود 70-65 درجه سانتيگراد خواهد بود

در ترانسفورماتورهاي با ظرافت كمتر از KVA1000 درجه حرارت روغن به وسيله ترمومترهاي جيوه اي كه روي ترانس و در طرف بوشينگهاي فشار ضعيف نصب مي‌شوند اندازه گيري شده و ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بيش از KVA1000 مجهز به ترمومترهايي هستند كه المان آنها در بالاي ترانس و دستگاه نشاندهنده آن در پايين و حدود 5/1 متري از زمين نصب مي شود علاوه بر اين براي ترانسهاي با ظرفيت خيلي بالا در تابلوي كنترل نيروگاه نيز ترمومترهايي نصب مي شود كه مستقيما دماي روغن را نشان مي دهند .

نكته اي كه در باردهي ترانسفورماتور بايد مورد توجه قرارگيرد اينست كه تبادل حرارتي سيم پيچ د رمقايسه با روغن كه داراي حجم زيادي است خيلي سريعتر بوده و به همين جهت در مواقع كاهش يا افزايش بار دماي روغن با چند ساعت تاخير با وضعيت جديد منطبق خواهد شد .

در ترانسفورماتورهايي كه با وزش هواي تحت فشار خنك مي شوند معمولا براي هر رادياتور از يك جفت فن استفاده مي شود كه غالبا توسط موتورهاي القايي كه از نوع سنجابي با قدرت 150 وات به حركت در مي آيند .

تجربه نشان مي دهد كه ترانسفورماتورهايي را كه با جريان طبيعي روغن و فن هوا و يا با جريان تحت فشار روغن و فن هوا خنك مي شوند در وهله اول مي توان با بارنامي به مدت ده دقيقه و بدون بار به مدت نيم ساعت با فنهاي خاموش تحت سرويس قرارداد اگر پس از انقضاء مدت فوق دماي روغن در بالاي تانك در مورد ترانسفورماتورهاي تا ظرفيت MVA250 به 80 درجه سانتيگراد نرسد مي توان تراسفورماتور را تا رسيدن به اين دماها و حداكثر به مدت يك ساعت با فن ها خاموش تحت بارنامي نگاهداشت اگر از سيستم اتوماتيك تنظيم دما استفاده مي شود بايد توجه داشت كه به هر حال فن ها بايد در 55 درجه سانتيگراد دماي روغن و يا بلافاصله پس از رسيدن بار به حد نامي استارت شوند .

در بعضي از موارد كه سطوح خارجي تانك و رادياتورهاي ترانسفورماتور تكافوي دفع حرارت را به محيط اطراف نمي نمايد از كولرهاي آبي استفاده مي شود در اين حالت روغن توسط يك پمپ سانتريفوژ در يك مدار بسته شامل تانك ترانس و كولر سيركوله شده و خنك مي شود .

كولرهاي آبي كه براي اين منظور استفاده مي شوند معمولا از تعداد زيادي لوله هاي باريك(كويل) كه دتخل يك مخزن قرار دارند تشكيل مي شوند به طوري كه آب حنك كننده از درون لوله هاي عبور نكرده و روغن در فضاي بين آنها جريان پيدا مي كند كيفيت خنك كنندگي سيستم نيز با اندازه گيري اختلاف درجه حرارت بين ورودي و خروجي از ترانسفورماتور ارزيابي مي شود اگر ماكزيمم درجه حرارت آب خنك كننده 25 درجه ساتيگراد باشد اختلاف دماي فوق نبايد از 10 درجه سانتيگراد كمتر باشد . پمپ روغن حتما بايستي قبل از كولر قرار گرفته و با فشاري حدود MPa 2/0-1/0 وارد كولر شود درغير اين صورت يعني وقتي كه كولر در طرف مكش پمپ قرار گيرد چون فشار روغن در داخل آن به قدر كافي بالا نيم رود وجود كوچكترين منفذ و يا لقي در اتصالات لوله هاي كويل موجب ورود آب به داخل روغن خواهد شد .

مسير لوله هاي آب كولر نسبت به ترانسفورماتور و لوله هاي روغن طوري بايد ترتيب داده شود كه فشاراستاتيك روغن در مواقع قطع اضطراري پمپ حدود MPa05/0-03/0 از فشار آب زيادتر شود تا در صورتي كه لوله هاي كولر آسيب ديده باشند از ورود آب به درون روغن ممانعت به عمل آيد .

كليه لوله هاي و لوازم سيستم مخصوصا در قسمت مكش پمپ بايد كاملا محكم و آب بندي شده باشند تا از نفوذ هوا به داخل روغن پيشگيري شود مع هذا براي جداسازي هوايي كه احتمالا در روغن وجود دارد از هواگير 3 كه ار دو منبع سيلندري شكل متحدالمركز تشكيل شده است استفاده شده و اين هواگير قبل از ورود  روغن به ترانس و در مسير لوله نصب مي گردد . به سبب حجم زياد فقط در زمان كوتاهي مي توان ترانسفورماتورهاي فوق را بدون وجود كولر تحت سرويس نگاهداشت . نكته ديگري كه در اين رابطه لازم به ذكر مي باشد اين است كه براي پيشگيري از ورود آب به داخل روغن در موقع راه اندازي سيستم ابتدا بايد پمپ روغن و سپس پمپ آب را روشن نموده و بالعكس هنگام قطع سيستم ابتدا بايد پمپ آب و سپس پمپ روغن خاموش شود .

در اينجا متذكر مي شود كه سير كولاسيون روغن بدون توجه به ميزان بار و يا حتي دماي خود روغن بايد همواره برقرار باشد تا از افزايش درجه حرارت در قسمتهاي اصلي ترانسفورماتور مانند عايقهاي جامد و سيم پيچها پيشگيري به عمل آيد .عناصر و لوازم مختلف سيستم هاي خنك كننده و بوشينگ هاي فشار قوي حداقل سالي يك بار بايد تحت تعمير و تست قرار گيرند .

3- انواع اتصّال سیم پیچ:    

اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره ,
مثلث , زیکزاک است .

4- ترانس فورماتورولتاژ(PT,VT):

چون ولتاژهای بالاتر از 600 V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیله
دستگاه های اندازه گیری اندازه گرفت , بنابراین لازم است که ولتاژ را
کاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های

حفاظتی استفاده کرد ترانس فورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شود
که  ترانس فورماتور ولتاژ از نوع  مغناطیسی دارای دو نوع  سیم پیچ اولیه و ثانویه می‌باشد که برای ولتاژهای بین 600 V   تا 132 KV استفاده می شود .

5- ترانس فورماتورجریان(CT): 

 جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدار
جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شود
از کل جریان خط دراین نوع دستگاه ها استفاده کرد و در فشار ضعیف
و فشار قوی علاوه بر کمییت , موضوع مهم ایزوله کردن وسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده و از این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط ترانس جریان انجام می شود .

ـ پارامترهای اساسی یک  CT

نقطه اشباع , کلاس ودقت CT , ظرفیتCT  , نسبت تبدیل CT .

6-نسبت تبدیل ترانس جریان:

جریان اولیه Ct  طبق IEC 185  مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاً
باید در انتخواب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخواب شود:

10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150   Amp

 درصورتیکه نیاز به جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا
انتخواب شود .  جریان ثاویه  Ct  هم  طبق IEC 185  مطابق اعداد زیرمی باشد :

برای انتخاب نسبت تبدیل  Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریان
دستگاه های حفاظت شونده و یا دستگاه هایی که لازم است بار آنها
اندازه گیری شود انتخواب کرد .

 

 

 

 

در موردCt  تستهای مختلفی انجام می شودکه رایج ترین آنهاعبارت اند:

تست نطقه اشباع , تست نسبت تبدیل , تست عایقی اولیه و ثانویه .

7-حفاظتهای ترانس

الف : حفا ظتهای دا خلی :

1-اتصال کوتاه :

 A دستگاه حفاظت روغن (رله بوخهلتز, رله توی ب) ,  B دستگاه حفاظت درمقابل جریان زیاد( فیوز, رله جریان زیادی زمانی ) , C رله دیفرانسیل

2- اتصال زمین :

 A مراقبت روغن با رله بوخهلتز, B رله دیفرانسیل, C سنجش جریان زمین

3- افزایش فلوی هسته :

 A اورفلاکس

ب : حفا ظتهای خارجی :

1- اتصالی در شبکه :

 A فیوز, B رله جریان زیاد زمانی , C رله دیستانس

2- اضافه بار :

 A ترمومتر روغن و سیم پیچ , B رله جریان زیاد تاخیری , C رله توی ب , D منعکس کننده حرارتی ,

3- اضافه ولتاژ در اثر موج سیار :

 A توسط انواع برق گیر

ج : خفا ظتهای غیر الکتریکی :

1- کمبود روغن : رله بوخهلتز ,

2- قطع دستگاه خنک کن

3- نقص در تپ چنجر : رله تخله فشار یا گاز

انواع زمين کردن :

1- زمین کردن حفاظتی:

زمین کردن حفاظتی عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تاًسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتریکی
قرار ندارد .

این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح
تماس زیاد به کار گرفته می شود .

2- زمین کردن الکتریکی:

زمین کردن الکتریکی  یعنی  زمین کردن  نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشد.

مثل زمین کردن مرکز ستارهً سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور .
که این زمین کردن بخاطرکارصحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار
الکتریکی فازهای  سالم  نسبت به  زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین .

3-روشهای زمین کردن:

ـ روش مستقیم :

مثل وصل مستقیم  نقطه صفر ترانس  یا  نقطه ای از سیم  رابط  بین ژنراتور جریان دائم به زمین .

ـ روش غیر مستقیم :

مثل وصل نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا
اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط  سلف پترزن (پیچک محدود کننده
جریان زمین)

ـ زمین کردن بار:

باید نقطه صفریااصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسیل نسبت به زمین دارد
توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.

    ولتاژهای کمکی :

1- ولتاژکمکی (DC 110):

این ولتاژ درپستها یکی از پر اهمیت ترین ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات است . کلیه فرامین قطع و وصل بریکر وتغذیه اکثر رله های موجود درهر پست ازهمین منبع تامین می شود .

این ولتاژ توسط  یک دستگاه  شارژر سه فاز و یک  مجموعه 10 ستی باطری12 ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت , یک تغذیه حفاظتی مطمئن را به وجود میآورد.
ولتاژ 110 ولتی مستقیم وارد تابلوی توضیع DC  به مشخصه (+SB) شده واز آنجا جهت مصارف گوناگون از جمله کلیه فرامین قطع و وصل، تغذیه موتور شارژ فنر بریکرهای KV 63 , تغذیه سیستم اضطراری روشنایی توضیع می شود ضمناً هر خط تغذیه مجهز به فیوزهای مجزا می باشد .

2- ولتاژکمکی (AC):

ولتاژ کمکی متناوبV 380/220 , توسط ترانس های کمکی هریک به
قدرت  KVA 100تامین می گردد که سمت اولیه KV 20 توسط فیوزهای10A/20KV  حفاظت می شود .

مراحل ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این ترتیب است که ولتاژ وارد باکس (AL – T– QS – Q ) داخل محوطه می شود که خود باکس شامل کلید پاپیونی , فیوزهای کتابی و بریکر V400 می باشد .

سپس توسط کابل وارد تابلوی توزیع +SA  شده و از طریق کلیدهای
پاپیونی که به طور مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبار توزیع
می شود , ولتاژ متناوب V380/220 جهت تغذیه سیستم های روشنایی
وگرمایی وموتورهای شارژ بریکرهای KV20,موتورتپ چنجرترانس
و شارژها و ... استفاده می شود.

 

اندازه گيری :

دستگاهای اندازه گیری روی تابلو کنترل برای قسمتهای مختلف شامل:
ـــ فیدر ورودیKV63  شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یا نبودن فازها ) , ولتمتر با سلکتورسویچ .

ـــ فیدر ورودی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتور , ولتمتر با سلکتور ,مگاوات متر و مگاوار متر .

ـــ  فیدر خروجی KV20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .

ـــ فیدرورودی KV20 درداخل فیدر خانه شامل آمپرمتربا سلکتورسویچ
, ولتمتر با سلکتورسویچ .

اينترلاکها :

اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند .

ـ اینترلاکهای یک بی خط KV63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تازمانیکه ترانس ولتاژ تحت ولتاژشبکه باشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود .

اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین بریکر یک بی خط KV63
تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن به
سکسیونرطرفین داده نمی شود .

ـــ اینترلاکهای یک KV63 ترانس فورماتور : اینترلاک الکتریکی بین  بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس تا موقعی که بریکر در خالت قطع نباشد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود .

ـــ اینترلاکهای یک KV20 ترانس فورماتور: اینترلاک مکانیکی بریکر کشویی ورودی KV20 تاهنگامی که بریکر در حالت وصل باشد , پین انترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ  عقب بریکر کشویی قرار دارد , اجازهداخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد . هنگامی که بریکردر مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قراردارد واجازه خارج شدن بریکررانمی دهد .

اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سرکابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور و بریکرهای KV20 و KV63همان ترانس به این ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل  KV20   داده نمی شود .

ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی KV20 زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمان وصل قبول نمی کند .

ـــ انترلاک باس شکن KV63: اینترلاک الکتریکی بین چهار بریکر 63 کیلو ولت قطع نباشند , اجازه بستن ویا باز کردن سکسیونر باس سکشن داده نمیشود .

همچنین در صورتی که هرچهار بریکر 63 کیلو ولت قطع باشد , اجازه باز و بسته شدن به سکسیونر باس شکن داده میشود .

ـ اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت اجازه بسته شدن داده می شود که کلیه بریکرها همان باس (خروجی ها ,ورودی ها و باس کوپلر ) قطع باشند و سوکت بریکرهای انها نیز وصل باشد.

ـ اینترلاک کلیدهای 400 ولت AC :

اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی: بدین ترتیب که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالت وصل باشد.

اینترلاک مکانیکی بین دو کلید پاپیونی روی تابو توزیع SA + طوری است که فقط یک کلید حالت وصل باشد.

حفاظت

یک سیستم حفاظتی کامل شامل :

1- ترانسهای جریان و ولتاژ

2- رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان (

3- کلید های قدرت    

ـ حفاظت های یک پست 63 کیلو ولت  ASEA   شامل:

 1. حفاظت های خط 63 کیلو ولت : دیستانس بعنوان حفاظت اصلی و اورکارنت پشتیبان
 2. حفاظت های یک 63 کیلو ولت ترانس : اورکانت و REF )حفاظت های خارجی (
 3. حفاظت های یک 20 کیلوولت ورودی ترانس : دایر کشنال اورکانت – ارت فالت – REF و اندرولتاژ
 4. حفاظت های داخلی ترانس قدرت : رله بوخلس – شاخص سطح روغن – شاخص حرارت روغن – شاخص حرارت سیم پیچدریچه تنفسی – فشار زیاد داخل تپ چنجر که ناشی از ازدیاد گازها در اثر اتصالی بوجود میایند.
 5. حفاظت های یک 20کیلوولت خروجی: اورکانت – ارت فالت
 6. حفاظت باس کوپلر 20 کیلوولت:اورکانت-ارت فالت – دایرکشنال
 7. حفاظت های ترانس کمکی: شاخص حرارت روغن ورله بوخهلتز
 8. حفاظت های بریکر400 ولت AC : جریان زیاد ـــ رلهً حرارتی
 9. رله سوپرویژن جهت کنترل و مراقبت مدارات قطع بریکرهای 63 ورودی و ترانس وهمچنین ورودی KV20 ترانس قدرت .

رله های 63kv , 20kv REF در صورت به هم خوردن تعادل جریانی فازهای سیم پیچ واختلاف زاویهً 120 درجه بین فازها و در نتیجه جریان دار شدن نقطه صفر سیم پیچ , عملکرد رله REF را بدنبال خواهد داشت .

عملکرد رلهً بوخهلتز:

در صورت بروز اتصال در داخل ترانس و متصاعد شدن گاز و
همچنین حرکت سریع روغن , منجر به عملکرد رلهً بوخهلتز خواهد
 شد, که با توجه به شدت اتصال مدارات آلارم وتریپ به ترتیب بسته می شوند .
پیش از برق دارکردن باید حرارتهای سیم پیچ و روغن کنترل شود .

 سیستم آلارم

بطور کلی هدف از کاربرد سیستم آلارم و سیگنال در پستهای فشارقوی
آشکارساختن خطاها ومعایب بوده و در صورتیکه بهره بردار هنگام کار
و مانور دچارخطا شود سیستم آلارم بهره بردار را مطلع وکمک می کند تا سریع تر خطا و عیب مشخص و قسمت معیوب در صورت نیاز مجزا واقدامات لازم انجام گردد .

خطا یا فالت با آلارم (بوق) شروع و همزمان سیگنال چشمکزن مربوطه
در پانل آلارم ظاهر می گردد .

وظیفه بهره بردار در این مواقع به این ترتیب است که  , ابتدا بوق را با دکمه پوش باتون(ALARM,STOP) قطع می نماید سپس کلیه سیگنال های ظاهر شده را کامل یادداشت نموده , بعد از آن دکمه (ACCEPT) را جهت پذیرفتن یا ثابت نمودن سیگنال فشار می دهیم .

اگر فالت گذرا باشد , که سیگنال ریست شده و در صورتیکه فالت پایدار
باشد , سیگنال ثابت میگردد .

مرحلهً بعدی پیگیری وبرسی جهت برطرف نمودن خطا می باشد .

تشریح سیگنالهای پست kv63 :

1- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک بی خط KV63 .

2-آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور 63/20 KV .

3-لارم وسیگنالهای نمونه ـــ  قسمت 20 KV .

4- آلارم وسیگنالهای نمونه ـ  یک ترانسفورماتور کمکی ویک ترانسفورماتورارتینگ

5- آلارم وسیگنالهای عمومی .

مراحل مانور:

1- مراحل بی برق نمودن یک بی خط KV63 ونحوهً زمین :

قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر , باز نمودن سکسیونرهای طرفین بریکر , آ زمایش خط توسط فازمتر , سلکتور ولتمتر خط , بستن سکسیونر زمین , نصب تابلوهای ایمنی روی تابلوی فرمان وکشیدن نوار حفاظتی در محدوده کار گروه .

2- مراحل بی برق نمودن یک خط KV 20 و نحوه زمین :

قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر, بیرون آوردن
بریکر کشویی از داخل فیدر, آزمایش سر کابل خط توسط فازمتر, بستن
کابل ارت به قسمت زمین فیدروتخلیه فازها با استفاده ازفازوسط , نصب 
تابلو ایمنی وهشدار دهنده روی فیدر وتابلوی فرمان بغل کلید مربوطه .

3- مراحل بی برق نمودن یک ترانس قدرت :

ـــ جابجایی تغذیه ولتاژ V400 کمکی در صورت نیاز .

ـــ جابجایی تپ چنجرترانس ها  

ـــ کنترل مقدار بار ترانس ها و امکان مانور بدون خاموشی .

ـــ قطع بریکر KV20 , قطع بریکر KV63 , خارج نمودن بریکر کشویی ورودی   KV20  , بازنمودن سکسیونر KV63 ترانس یاد شده , قطع کلید پاپییونیV400 بیرونی, زمین نمودن سرکابلKV20 ازطریق اتصال زمین سرکابل ورودی,بستن کابل ارت سمتKV63ترانس‌قدرت و جدا نمودن قسمتهای برق دار از قسمتهای بی برق با علائم ایمنی

4-  مراحل بی برق نمودن باس بار KV20 جهت کارگروه :

قطع کلید بریکر و فیوز تغذیه بریکر , ثبت بار وثبت زمان قطع بریکر در دفتر روزانه

 

 

برقگيرها(Arresters)

موجها يا اضافه ولتاژهاي لحظه اي در شبكه برق به دو دسته تقسيم
مي شوند داخلي(نظير موجهاي حاصل از كليد زنيها، اتصال كوتاهها و تغيير مدار) و خارجي ( نظير موجهاي ناشي از رعد و بوق جوي ) پالسهاي كليد زني علي القاعده در اثر فطع و وصلهاي روتين مدار و يا قطعيهاي اتفاقي نظير اتصال كوتاه ها و پارگيرهاي هط بوجود مي آيد . براي حفاظت شبكه از پالسهاي ناشي از رعد و برق جوي بايد هر كدام از خطوط انتقال و تجهيزات كليد خانه ها را به طور جداگانه حفاظت نمود علاوه بر اين تجهيزات كليد خانه ها بايد هم در مقابل ضربات مستقيم برق جوي و هم در مقابل موجهايي كه روي خطوط انتقال نشسته اند محافظت گردند .

حفاظت مستقيم در مقابل برق جوي اوسط ميله هاي برقگير صورت گرفته و درجه حفاظت اين ميله ها با شعاع منطقه اي كه برق جوي آن توسط ميله تخليه مي شود مشخص مي شوند به همين جهت اين منطقه را زون حفاظتي برقگير
مي گويند .ميله برقگير بايد داراي مقاومت اهمي بسيار كم بوده و به طور موثر به زمين متصل شده باشد همچنين ممكن است مستقلا و يا روي بام ساختمانها نصب شوند ولي به هر صورت دستگاه يا تاسيساتي كه تمام نقاط آن در زون حفاظتي برقگيرها باشند به طور اطمينان بخشي در مقابل خطرات برق جوي محافظت مي شود. سطح زون حفاظتي اي كه توسط دو برقگير بوجود مي آيد بزرگتر از دوبرابر زون حفاظتي يك برقگير بوده و اين برقگير عملا جز تجديد رنگ آميزي دوره اي و چك كردن مقاومت زمين نيازمند مراقبت ديگري نمي باشند . اصولا برقگيرهاي تحليه اي در سطوح ولتاژ از 3 تا 220 كيلو ولت ساخته مي شوند البته برقگير PBII از نوع ساده تر بوده و فقط براي ولتاژهاي 3 تا 10 كيلوولت وجود دارد ضمنا تعداد عملكردهاي برقگير تخليه اي توسط يك كنتور شمارنده كه روي آن نصب شده است ثبت مي شود. تست هاي متداولي كه در شرايط تحت سرويس روي برقگيرهاي تخليه اي انجام مي شود به شرح زير مي باشند :

 1. اندازه گيري مقاومت اهمي برقگير به كمك يك مگا اهم متر 2500 ولت قبل از اتصال برقگير به خط و همچنين وقتي كه تجهيزات حفاظت شونده براي تعميرات از خط خارج شده و كليد ايزولاتور برقگير نيز باز است .
 2. اندازه گيري جريان نشتي برقگير تحت اعمال ولتاژ D.C كه اين تست بايد در مورد برقگيرهاي 220-15 كيلو ولت ، 10-3 كيلو ولت هر شش سال يكبار و در موارد ديگر هر سه سال يكبار صورت پذيرد و همچنين وقتي كه مقاومت اهمي برقگير نسبت به مقادير اندازه گيري شده قبلي بيش از 30 درصد تغيير نشان دهد تست جريان نشتي بايد انجام شود
 3. اندازه گيري ولتاژ شكست برقگير با فركانس معمولي:اين تست اولا درمورد برقگيرهايي كه داراي مقاومت شنت نيستند انجام شده و در ثاني در مرتبه اول بلافاصله پس از مونتاژ آن در كارخانه سازنده و سپس هر شش سال يكبار و همچنين د رخلال تعميرات اساسي بايد انجام شود و يادآور مي شود كه كليه تستها و بازديدهاي ظاهري بايد در شرايطي كه برقگير خارج از سرويس قرار دارد انجام گيرد. تعميرات و بازرسيهاي دوره اي برقگير بايد در فصل بهار و تابستان يعني قبل از شروع رعد و برق جوي انجام شود و در صورتي كه آب بندي بدنه برقگير از بين رفته و هوا و رطوبت در آن نفوذ كند و يا نتيجه تستها ايجاب نمايد بايد آن را تحت تعميرات اساسي قرار داد.

وضعيت ايزولاسيون يك برقگير هر سال يكبار با اندازه گيري جريان نشتي آن تحت ولتاژ D.C اندازه گيري ولتاژ شكست برقگير و يا اندازه گيري مقاومت عايق آن به كمك مگااهم متر 2500 ولت چك مي شود و بر اساس استانداردهاي معتبر الكتريكي حداكثر ولتاژ شكست برقگير تخليه اي با ولتاژ 3 كيلو ولت ، 16-6 كيلو ولت و 26-10 كيلو ولت به ترتيب د رحدود 11-9، 19 و 30 كيلو ولت قرار دارد و همچنين اگر روي برقگيرهاي KV 3 و KV6 و KV 10  به ترتيب ولتاژهاي D.C KV 4 و KV6 و KV10 اعمال شود جريان نشتي مجاز آن حداكثر 10 ميكروآمپر بوده و در مورد برقگيرهايي كه مقاومت شنت ندارند جريان ناچيز و قابل صرف نظر كردن مي باشد .

 

 

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری